تبلیغات
مدیریت ،علم، ورزش - محمد تقی حسن زاده

تحلیل وضعیت تربیت بدنی وورزش كشور (عملكرد،مشكلات ،ضرورتها)

عنوان: تحلیل وضعیت تربیت بدنی و ورزش کشور (عملکرد، مشکلات، ضرورتها)


تربیت بدنی و ورزش بعنوان بخش مهمی از تعلیم و تربیت نقش موثر در تربیت همه جانبه و انسان دارد که با معیار انسان سالم ، اندیشه سالم و تکامل انسانی بعنوان یکی از نیاز اساسی و بنیادی در تامین سلامت جسمی و روحی و رشد شکوفایی استعدادهای آحاد جامعه نقش کلیدی دارد .

اهمیت و نقش تربیت بدنی در سالم سازی جامعه و گسترش زمینه های فرهنگی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی بیانگر لزوم برنامه ریزی اصولی مبتنی بر اهداف و رسالت ها و ماموریت های سازمانی و بازنگری در شیوه مدیریت و برنامه ریزی در اجرای فعالیت ها با توجه به مشکلات و تنگناها امری اجتناب ناپذیر است .یکی از اساسی ترین وظایف سازمان تربیت بدنی تحقق این مهم است .

با توجه به پژوهش انجام شده و بررسی عملکرد تربیت بدنی و ورزش در چهاربرنامه توسعه بدلیل عدم تبیین اهداف و استراتژیک متناسب با سند چشم انداز ، قانون اساسی ، برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با مشکلات و تنگناهها عدیده در بخش منابع انسانی ، مالی ، ساختار تشکیلاتی ، نظام مدیریت و برنامه ریزی روبرواست .

از مهمترین علل این مشکلات و ناتوانی در انجام ماموریت می توان به:

۱- نوع نگــرش و دیدگــاه مسئولین برنامــه ریزی نسبت بــه جایگاه و کــارکــردهای تربیت بدنی و ورزش

۲- ضعف و فقدان نظام مدیریتی و برنامه ریزی وعدم تناسب ساختار های ورزشی با نیازهای ورزشی جامعه

۳- غفلت از ماموریت ها و وظایف اصلی با توجه به الویت ها برنامه

عملکرد بخش تربیت بدنی و ورزش کشور در طول برنامه های توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی بر محور ورزش قهرمانی استوار بوده این در شرایطی است که از دیدگاه صاحب نظران تامین سلامتی و تندرستی از طریق توسعه ورزش همگانی و تفریحات سالم بر ورزش قهرمانی قدم ارزشی و برنامه ای دارد . رسالت و ماموریت اصلی تربیت بدنی و ورزش جلوگیری از فقر حرکتی و ایجاد نشاط و شادابی در جوامع است . بنابراین حفظ سلامتی و تندرستی افراد در جامعه شرط لازم و اولیه توسعه ورزش قهرمانی است وعلرغم اینکه دربرنامه های توسعه پنجساله براین مهم تاکید شده است . در جریان عمل ورزش قهرمانی برسایر ماموریت ها مقدم گردیده است .

بدیهی است که عزت و افتخار ملی و حفظ آن از طریق پیروزی درمیادین بین الملی ضرورتی انکار ناپذیر است . که بیشترین سرمایه ها انسانی و مادی بخش تربیت بدنی در این راه هزینه می شود . و بعضا نتایج قابل قبولی را که ما حصل استعدادها ، تلاش دست اندرکاران و غرور ملی جوانان می باشد را بهمراه دارد .

در طی برنامه های توسعه مدیریت ورزش کشور با پرداختن به جریان یک سویه ورزش قهرمانی و غفلت از وظایف و ماموریت های اصلی در زمینه های مختلف با ضعف های روبرو بوده بطوریکه با فعالیت بدون برنامه ریزی و مقطع ای پرداختن به ورزش قهرمانی سایر وظایف و ماموریت ها به فراموشی سپرده شده است .

اولین مشکلات و صدمات ناشی از ورزش بدون پشتوانه و متکــی برفعالیت های مقطعی بروز اضطراب ها و هیجانات اجتماعی است . که علاوه بر مردم گریبان گیر مسئولین می شود. بطوریکه فراز و نشیب های رویدهای مختلف ورزشی در عرصه های بین المللی احساسات ، غرور ملی و ارزشهای فرهنگی اجتماعی را جریحه دار کرده . این موضوع به علت کسب پیروزیها و شکستها نیست بلکه به دلیل مطرح شدن این سوال در افکار عمومی است که چگونه ممکن است ورزشکاران در رقابت های ورزشی تا بالاترین رده های جهانی و بین المللی صعود کننده و ناگهان یکباره با توانمندیها خود فاصله بسیار بگیرند .مدیریت در عرصه تربیت بدنی و ورزش دارای اصولی است که کمتر به آن توجه شده است . و از طرفی توجه و اختصاص بیشتر منابع به ورزش قهرمانی مانع بزرکی در راه توسعه وتعمیم ورزش وتربیت بدنی در جامعه می باشد .

مشکلات ساختاری نوع نگرش به جایگاه و اهمیت تربیت بدنی ، فقدان قوانین و مقررات ساختاری و راهگشاه ، کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری انجام فعالیت های موازی نشان از ضرورت بازنگری اساسی و همه جانبه در نظام ورزش کشور را تایید می نماید .

علیرغم تلاش ها و اقدامات انجام شده با آسیب شناسی وضع موجود کمبودها و مشکلات نگران کننده در عرصه تربیت بدنی و ورزش وجود دارد از جمله :

۱- به مخاطره افتادن جنبه های اخلاقی و بشردوستانه در ورزش

۲- ازدیاد خشونت و دوپینگ و تاکید برقهرمان پروری

۳- ضعف نظام مدیریتی و تربیت بدنی و ورزش در امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و کنترل

۴- نگرش و جایگاه ضعیف بــه تربیت بدنی و ورزش در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور

۵- بخش نگری دستگاهها و ناهماهنگی و ارتباط ضعیف در تدوین سیاستها و خط مش های استراتژیک در برنامه ه ای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

۶- توزیع و تخصیص نامناسب امکانات ، منابع (انسانی ، مالی)

۷- تعدد مراکز تصمیم گیری و انجام فعالیتها و برنامه های موازی

۸- کم توجهی به ورزش مدارس و دانشگاهها به لحاظ الویت آموزشی و تربیتی

۹- فقدان سیستم نظارت و کنترل در اجرای برنامه ها و فعالیتها

۱۰-نامشخص بودن سیاستها و خط مش های مربوط به حوزه فعالیت ورزش دختران و بانوان

۱۱- استاندار نبودن امکانات ،تجهیزات ،اماکن و تاسیسات ورزشی

۱۲- گرایش به سرمایه گذاری در رشته های تفریحی و درآمد زا و کم توجهی به ورزشهای پایه

۱۳- عدم تناسب ساختار و نظام ورزش با توجه به نیازهای ورزشی در جامعه

۱۴- کمبود امکانات و تاسیسات ورزشی برای فعالیت های ورزشی گروه های خاص (بانوان ، نوجوانان ، جانبازان و معلولین)

۱۵- کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد

۱۶- محرومیت و کم توجهی به ورزش مناطق محروم و ر.ستاها

۱۷- ضعف ارتباطات کارشناسی با مراکز علمی و بین المللی

۱۸- انحصاری بودن و توسعه نیافتن برخی از رشته های ورزشی ( تنیس ، اسکی)

۱۹- توسعه ناهمگون جراید ورزشی

۲۰- قانونمند نبودن فعالیتهای حرفه ای در ورزش

۲۱- فقدان تشکلهای صنفی و انجمن های علمی ورزشی

۲۲- فقدان سیستم جامع جمع آوری اطلاعات و آمار

دراین شرایط بانگاه همه جانبه به مقوله تربیت بدنی و ورزش در جهان معاصر که در ابعاد مختلف از پردامنه ترین موضوعات اجتماعی ، فرهنگی است بطوریکه در برنامه سلامت در سال ۲۰۱۰ ورزش اولین شاخص سلامتی مطرح شده است و از طرفی به عنوان اساسی ترین عامل تربیت جسمانی و روحی و هدایت و هماهنگی و کنترل اجتماعی شهروندان در دست حکومت ها و دولت ها است .

هزینه های برنامه های تربیت بدنی با هزینه های بخش درمان ارتباط تنگاتنگ دارد زیرا براساس آمار سازمان بهداشت جهانی هزینه های درمان برای چاقی و مشکلات ناشی از آن بین ۲ تا ۷ درصد هزینه درمان ملی جامعه است .

د رنظام جمهوری اسلامی جوانی جمعیت بهترین فرصت برای توسعه برنامه های ورزشی است که با ساختارهای ورزشی مطلوب وبرنامه ریزی اصولی فرصت طلایی برای پاسخگویی به این نیاز است .

هر چند در سالهای اخیر توجه به مقوله ورزش قابل تقدیر بوده ولی با توجه به رشد جمعیت وجوان بودن جمعیت کشور و نارسانی ها گذشته فقط قریب ۵/۶ میلیون نقر از جمعیت کشور در ورزش همگانی شرکت می کنند (رقمی معادل ده درصد جمعیت کشور ) ودرصد زیادی از دانش آموزان دختر وزنان دچار فقر حرکتی هستند .

این در شرایطی است که نیمی از مدال های جهانی و المپیک مربوطه به رشته ورزشی بانوان است . و اکثر مدالهای که در مسابقات قهرمانی جهانی ، المپیک و آسیایی کسب شده است . در رشته های انفرادی و ورزش های پایه ( دوومیدانی ، ژیمناستیک ، شنا) است . که کمتر نشانی از آن در ورزش ایران به چشم می خورد . کم توجهی وضعف در ورزش دانش آموزی و دانشجویی وتعدد مراکز تصمیم گیری ضرورت مهندسی مجدد در نظام مدیریتی و ساختارهای تربیت بدنی و ورزش کشور براساس ماموریت و رسالت ها بعنوان یک اولویت اساسی و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد از مهمترین اقدامات در این شرایط زمانی است.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 تیر 1390    | توسط: محمد تقی حسن زاده    | طبقه بندی: مدیریت ورزش،     |
نظرات() 

ورزش كشور برای ایفای نقش خود درجامعه نیازمند بازنگری در شیوه برنامه ریزی ومدیریت است

 

 

مدیركل امور استانهای تربیت بدنی :ورزش كشور نیازمند بازنگری در برنامه هاست

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۲۰/۰۸/۸۸
ورزش.مدیریت ورزش.كنگره ملی
شهركرد -مدیركل امور هماهنگی استانهای سازمان تربیت بدنی گفت: ورزش كشور برای ایفای صحیح نقش خود در جامعه نیازمند بازنگری در شیوه مدیریت و برنامه ریزی است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا،محمد تقی حسن زاده در سومین كنگره ملی مدیریت ورزش در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشكی شهركرد افزود: اهمیت و نقش تربیت بدنی در سالم‌سازی جامعه ، برنامه ریزی اصولی مبتنی بر اهداف و رسالت‌ها و ماموریت‌های سازمانی و بازنگری در شیوه مدیریت و برنامه ریزی در اجرای فعالیت‌ها با توجه به مشكلات و تنگناها را امری اجتناب ناپذیر كرده و یكی از اساسی‌ترین وظایف سازمان تربیت بدنی تحقق این مهم است.

وی یادآور شد: با توجه به پژوهش انجام شده ، تربیت بدنی و ورزش در چهاربرنامه توسعه بدلیل عدم تبیین اهداف و استراتژی متناسب با سند چشم انداز، قانون اساسی و برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با مشكلات و تنگناهای عدیده در بخش منابع انسانی ، مالی ، ساختار تشكیلاتی، نظام مدیریت و برنامه ریزی روبروست.

وی گفت:از مهمترین علل این مشكلات و ناتوانی در انجام ماموریت می‌توان به نوع نگرش و دیدگاه مسئولین برنامه ریزی به جایگاه و كاركردهای تربیت بدنی و ورزش، ضعف و فقدان نظام مدیریتی و برنامه ریزی وعدم تناسب ساختارهای ورزشی با نیازهای ورزشی جامعه، غفلت از ماموریت‌ها و وظایف اصلی بخش تربیت بدنی و ورزش كشور در طول برنامه‌های توسعه اقتصادی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی اشاره كرد.

وی با اشاره به اینكه ورزش قهرمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است گفت : این در شرایطی است كه از دیدگاه صاحب نظران تامین سلامت و تندرستی از طریق توسعه ورزش همگانی و تفریحات سالم بر ورزش قهرمانی تقدم ارزشی و برنامه‌ای دارد و بدون توجه به ورزشهای پایه و همگانی تداوم قهرمانی در میادین جهانی امكان پذیر نیست .

وی با بیان اینكه كسب افتخار ملی و حفظ آن از طریق پیروزی درمیادین بین الملی ضرورتی انكار ناپذیر است، گفت :در طی برنامه‌های توسعه، مدیریت ورزش كشور با پرداختن به جریان یك سویه ورزش قهرمانی و غفلت از وظایف و ماموریت‌های اصلی در زمینه‌های مختلف با ضعف‌های روبرو بوده بطوریكه با فعالیت بدون برنامه ریزی و مقطعی پرداختن به ورزش قهرمانی سایر وظایف و ماموریت‌ها به فراموشی سپرده شده است.

او تصریح كرد: مشكلات و صدمات ناشی از ورزش بدون پشتوانه و متكی برفعالیت‌های مقطعی، بروز اضطراب‌ها و هیجانات اجتماعی است كه علاوه بر مردم گریبان گیر مسئولین می‌شود.

به گفته وی، مدیریت در عرصه تربیت بدنی و ورزش دارای اصولی است كه كمتر به آن توجه شده و از طرفی توجه و اختصاص بیشتر منابع به ورزش قهرمانی مانع بزركی در راه توسعه وتعمیم ورزش و تربیت بدنی در جامعه می‌باشد.

حسن زاده بیان داشت: مشكلات ساختاری ،نوع نگرش به جایگاه و اهمیت تربیت بدنی ، فقدان قوانین و مقررات ساختاری و راهگشا ، كمبود امكانات نرم افزاری و سخت افزاری وانجام فعالیت‌های موازی نشان از ضرورت بازنگری اساسی و همه جانبه در نظام ورزش كشور را تایید می‌كند.

به گفته وی، با وجود تلاش‌ها و اقدامات انجام شده، با آسیب شناسی وضع موجود كمبودها و مشكلات نگران‌كننده در عرصه تربیت بدنی و ورزش وجود دارد كه از جمله انها به مخاطره افتادن جنبه‌های اخلاقی و بشردوستانه در ورزش، ازدیاد خشونت و دوپینگ و تاكید برقهرمان پروری، ضعف نظام مدیریتی و تربیت بدنی و ورزش در امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و كنترل می باشد.

حسن زاده یادآور شد:فقدان سیستم نظارت و كنترل در اجرای برنامه‌ها و فعالیتها ، نامشخص بودن سیاستها و خط مش‌های مربوط به حوزه فعالیت ورزش دختران و بانوان، استاندار نبودن امكانات ،تجهیزات ،اماكن و تاسیسات ورزشی، گرایش به سرمایه‌گذاری در رشته‌های تفریحی و درآمد زا و كم توجهی به ورزشهای پایه، عدم تناسب ساختار و نظام ورزش با توجه به نیازهای ورزشی در جامعه، كمبود امكانات و تاسیسات ورزشی برای فعالیت‌های ورزشی گروه های خاص بانوان ، نوجوانان، جانبازان و معلولین از دیگر مشكلات این حوزه است.

مدیركل دفتر امور هماهنگی استانهای سازمان تربیت بدنی همچنین خاطر نشان كرد: در نظام جمهوری اسلامی ،جوانی جمعیت بهترین فرصت برای توسعه برنامه های ورزشی است كه با ساختارهای ورزشی مطلوب وبرنامه ریزی اصولی فرصت طلایی برای پاسخگویی به این نیاز فراهم می‌شود.

وی تاكید كرد:هر چند در سالهای اخیر توجه به مقوله ورزش قابل تقدیر بوده ولی با توجه به رشد جمعیت ایران و جوان بودن جمعیت كشور و نارسایی ها ی گذشته فقط قریب ‪ ۶/۵میلیون نفر از جمعیت كشور در ورزش همگانی شركت می كنند و درصد زیادی از دانش آموزان دختر وزنان دچار فقر حركتی هستند.

وی خاطر نشان كرد:كم توجهی وضعف در ورزش دانش آموزی و دانشجویی وتعدد مراكز تصمیم گیری، ضرورت مهندسی مجدد در نظام مدیریتی و ساختارهای تربیت بدنی و ورزش كشور براساس ماموریت و رسالت‌ها را به عنوان یك اولویت اساسی و بكارگیری نیروی انسانی كارآمد اجتناب ناپذیر می‌كند.

به گزارش ایرنا،سومین كنگره ملی مدیریت ورزش كشور به مدت دو روز در تالار بن سینا دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد.


۶۷۱/۷۳۵۹/۶۰۷

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 آبان 1390    | توسط: محمد تقی حسن زاده    | طبقه بندی: مدیریت ورزش،     |
نظرات() 

برنامه بازنكری ونوسازی تربیت بدنی ووزش مدارس

  مقدمه

                اهداف

                   تنگنا ها ومشكلا ت

                                       استرتژی وراهبردها

                                                        راهكارهای اجرایی 

                                                                           تحلیل عملكرد

    مقدمه

    با حمد و سپاس به درگاه خداوند سبحان كه نعمت  تعلیم و تربیت را به انسان عطا فرمود .‌ در هزاره سوم عصر دانایی ،‌ ارتباطات و اطلاعات كه تولید دانش و سرعت بی سابقه تكنولوژی انسان را محاصره و روند زندگی اجتماعی را پیچیده و متحول نموده و هر روز بر وسعت و تنوع نیازهای انسان و جوامع افزوده می‌شود. دو موضوع اساسی توجه و نگرش مسئولین وبرنامه ریزان را به خود مشغول نموده است : اول اینكه الویت‌های اصلی در نیازهای اجتماعی انسان چیست و دوم اینكه در چهارچوب شرایط و امكانات موجود چگونه می‌توان به این نیازها پاسخ داد .

    در جامعه امروز ایران كه اصالت‌های عمیق فرهنگی و سنتی با فرهنگ غنی و انسان ساز اسلام در آمیخته و یكی از جوانترین جوامع جهانی است تربیت بدنی و ورزش با معیار انسان سالم اندیشه سالم یك نیاز و ضروری است . اهمیت و نقش تربیت بدنی از جنبه تربیتی ، تقویت جسم و افزایش توانمندی‌ها در سالم سازی جامعه و گسترش زمینه‌های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی  بیانگر ایجاد انگیزه صحیح و برنامه‌ریزی اصولی مبتنی بر یك سیاست پایدار است .

    تربیت بدنی و ورزش به عنوان یك پدیده اجتماعی و بخش مهمی از تعلیم و تربیت عمومی یكی از نیازهای اساسی جوامع و ضرورتی اجتناب ناپذیر است . با نگاه واقع بینانه به جایگاه و كاركردهای تربیت بدنی و ورزش در جامعه ،‌نقش دولت در هدایت و راهبری این بخش مهم و تأثیرگذار كه از امور بنیادی و الویت دار در نظام تعلیم و تربیت بشمار می رود حائز اهمیت است . یكی از وظایف آموزش و پرورش برای  تحقق اهداف و ماموریت‌ها تربیت بدنی و ورزش مدارس توجه به ابعاد سیاست گذاری ،  راهبری و كنترل و نظارت در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های این عرصه است .

    در این راستا تدوین سیاست‌ها و استراتژهای تربیت بدنی و ورزش مدارس در قالب برنامه بازنگری و نوسازی پایدار و همه جانبه ضرورتی اجتناب ناپذیر است  كه به شرح پیوست ارائه می‌شود.

اهداف

1)    تربیت بدنی و ورزش بعنوان كارگاه عملی تعلیم و تربیت و عاملی مهم برای آموزش و تحقق اهداف تربیتی

2)    تربیت نسلی آگاه ، ‌سالم ،‌ با نشاط و تندرست

3)    توسعه و تقویت ابعاد اخلاقی ،‌ جسمانی ،‌ روحی و معنوی دانش آموزان در راستای تربیت همه جانبه

4)    توسعه و تقویت روحیه خودباوری ، نظم پذیری ،‌ تفاهم و تعامل اجتماعی

5)    كمك به ایجاد زندگی سالم ،‌ پرتحرك و با نشاط

6)     تربیت و پرورش نوجوانان و جوانان براساس ارزش‌های اسلامی

برنامه و راهبردهای تربیت بدنی و ورزش مدارس

1-  تدوین طرح جامع تربیت بدنی و ورزش مدارس .

2- بازنگری و بهسازی محورهای اساسی تربیت بدنی و ورزش مدارس به منظور بهبود روش‌ها و شیوه اجرای برنامه‌هاو فعالیت‌های ورزشی

3- اصلاح نگرش و تفكر عمومی در ارتباط با ضرورت و اهمیت تربیت بدنی و ورزش مدارس به عنوان یك اصل بنیادی در ورزش كشور .

4-  عمومی كردن ورزش و ایجاد زمینه و امكانات لازم برای انجام فعالیت‌های ورزشی دانش آموزان .

5-  بهره‌گیری از روشهای علمی برای تدوین برنامه‌های تربیت بدنی و ورزش توسعه ،‌ تقویت آموزش و پژوهش .

6-  همسو نمودن فعالیت ها و برنامه های تربیت بدنی مدارس در راستای تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش .

7-  برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود .

8-  بكارگیری آخرین یافته‌های علمی پژوهشی و كاربردی در سیاست گذاری و تنظیم برنامه و فعالیت ها .

9-  توجه به نیاز مناطق محروم و ساماندهی برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس در مناطق آموزشی

10-            تاكید بر سیاست تمركز زدایی و برنامه ریزی در جهت مشاركت عمومی و مدرسه محوری

11-            ایجاد تحول كیفی و قانونمند نمودن برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس با تأكید بر دوره ابتدایی .

12-            بهسازی و آموزش مستمر نیروی انسانی با اصلاح مناسبات سازمانی و وظایف شغلی .

13-            تدوین راهكارهای اجرایی تحقق شاخص های برنامه توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس

14-            هماهنگی و همكاری فعال با سازمان تربیت بدنی در راستای تقویت ورزش مدارس

15-            گسترش و تقویت برنامه های بین المللی ورزش دانش آموزی ( فدراسیون بین المللی و رزش دانش آموزی "ISF")

16-            تقویت نظام مدیریتی ، كارشناسی تربیت بدنی مدارس

17-            توجه به مشاركت جدی عوامل تربیتی مدرسه اولیاء و دانش آموزان در توسعه برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس .

18-    تدوین راهكارها و ارائه الگوی هماهنگ نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی تربیت بدنی

 

مشكلات و تنگناهای موجود تربیت بدنی و ورزش مدارس

الف : عوامل بیرونی

1-   نگرش ضعیف به تأثیر مثبت برنامه های تربیت بدنی و ورزش در تأمین سلامت و تندرستی جامعه

2-   هماهنگ نبودن و ضعف ارتباط قانونمند دستگاههای ورزش كشور در تبیین و تحقق سیاست‌ها و اهداف تربیت بدنی

3-  فراهم نبودن زمینه مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه برنامه های تربیت بدنی و ورزش

4-  توزیع نامناسب منابع (انسانی مالی ) متناسب با وظایف و مأموریت دستگاههای مرتبط بخش تربیت بدنی

5-  توجه نكردن به نقش پایه‌ای تربیت بدنی و ورزش مدارس در توسعه ورزش كشور

6-  محدودیت و كافی نبودن اعتبارات ورزش مدارس متناسب با وظایف و مأموریت های آموزش و پرورش

ب: عوامل دورنی

1-    ضعف نظام و ساختار تشكیلاتی تربیت بدنی و ورزش مدارس متناسب با اهداف و مأموریت ها

2-    كمبود نیروی انسانی متخصص

3-    فقدان معلم تربیت بدنی دوره ابتدایی

4-    كافی نبودن ساعت درس تربیت بدنی و كمبود وسایل و امكانات ورزشی در مدارس

5-    نگرش ضعیف به جایگاه تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش كشور

6-     برخوردار نبودن از یك برنامه جامع و هماهنگ آموزشی در راستای تحقق اهداف تربیت بدنی و ورزش مدارس

7-    كمبود و نامناسب بودن فضاهای ورزشی مدارس متناسب با نیاز حركتی دانش آموزان

8-    بی توجهی به نقش سلامت جسمانی دانش آموزان در تربیت همه جانبه .

نوشته شده در تاریخ جمعه 31 تیر 1390    | توسط: محمد تقی حسن زاده    | طبقه بندی: مدیریت ورزش،     |
نظرات() 

فرهنك إجهانی شدن وهویت ملی

فرهنگ ، جهانی شدن و هویت ملی

جهانی شدن یكی از جدیدترین مفاهیم دنیای مدرن است كه در عصر حاضر نشانگر مسیر حركت جهان در آینده است و در عرصه بین الملل اذهان بسیاری از صاحبنظران و متفكران را مشغول نموده است این پدیده واكنش های متفاوتی را در محافل روشنفكری و سیاستمداران و ملت ها برانگیخته و برداشت های متفاوت و متضادی از آن شده است .

1-     با نگاه خوش بینانه

جهانی شدن را عامل پیوند ملت ها ، تسهیل كننده و گسترش دهنده مبادلات اقتصادی ، فرهنگی و تبادل اندیشه ها می دانند .

2-     با نگاه بدبینانه

جهانی شدن عامل اضمحلال فرهنگ و هویت ملیت ها ، بنیادگرایی های قومی ، فرقه ای آمریكایی شدن جهان و تسلط اقتصاد سرمایه ای

جهانی شدن تاریخ و سابقه طولانی دارد و به تدریج تحول پیدا كرده است اما اصطلاح جهانی سازی یك انحراف و نوعی یك سونگری است زیرا در حوزه جامعه شناسی هنوز یك فرهنگ جهانی ( هنجار جهانی) در مقیاس با  توده ها جهانی كه هویت خود را از جهان كلان به صورت جامعه جهانی نیافته اند . و از طرفی سرعت استحاله فرهنگ ها به قدمت ، قدرت و وسعت آنها ارتباط دارد و به سادگی رو به زوال نمی روندبسیاری ازفرهنگ ها درجریان جهانی شدن مقاومت ایجادمی كنند خصوصا درجوامع ای كه احساس می كنند مورد تهاجم جهانی قرار گرفته اند به عنوان نمونه كشور شوروری سابق كه پنجاه سال تبلیغ كمونیست كرد بعد از فروپاشی كشورهای آسیای میانه چون مسلمان هستند از خیلی از كشورها مسلمان ترند .

تكیه بر فرهنگ اسلامی و ایرانی با دید نوگرایی و توسعه یافتگی زمینه مناسبی را فراهم می آورد كه در پرتوی آن انسان های فرهیخته ای تربیت شوند كه قدرت تعامل در هر محیط فرهنگی را داشته باشند .

تمدن غرب پس از پیروزی لیبرال دموكراسی بر نازیسم و فاشیسم و نهایتا بركمونیسم در دهه گذشته و برخورداری از تحولات تكنولوژیك و ارتباطات با به كارگیری همه امكانات براساس مبانی لیبرالیسم فرهنگ های سایر ملل را مورد هجوم قرارداده و از نظر امكانات سرمایه ای انسانی تبلیغی و غول های رسانه ای امكان هرگونه رقابت را محدود نموده و با جریان یك سویه فرهنگ مخاطبان خود را در سراسر جهان پوشش می دهند .

راه حفظ هویت فرهنگ اسلامی ایرانی تعامل سازنده با جهان بیرون و استفاده از فرصت های جهانی از جمله فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی است برای معرفی مولفه های فرهنگ اسلامی و ایرانی با توجه به روند جهانی شدن فرهنگ است كه اكنون به صورت یك سو بوده و جهان غرب با برنامه ریزی منسجم به تولید كالاهای فرهنگی و مصرفی آن در سایر ملل می پردازد این عرصه را باید به جریان دو سویه تبدیل نموده و با همكاری سایر ملت های مسلمان منطقه در جریان مبادلات فرهنگی جهان نقش و سهم موثری ایفاد نمود . این مهم جز با درك تحولات فرهنگی و جهانی و دوری از نگرش های افراطی و آگاهی از نیازهای اقشار جامعه خصوصا نسل جوان فراهم نخواهد شد از این رو تولید فرهنگ جامع ایران اسلامی را باید پایه ریزی نمود و انسجام درونی در مجامع و عرصه بین المللی حضور مقتدرانه داشت . پاسداری و وصیانت از زبان و ادبیات فارسی تولید علم و دانش توسعه اختراعات و خلاقیت جامعه در عرصه های مختلف به منظور تامین نیازها و گسترش كالا و خدمات فرهنگی و هنری وجهه همت اهالی فرهنگ و هنر و دین و تمدن ایرانی را می طلبد . كه با بهره گیری از راهبردها و برنامه ها اقدامات موثر و ماندگار برای اعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی معمول شود از مهمترین آن می توان به موارد زیر اشاره نمود .

 راهبردها و برنامه ها  تقویت فرهنگ و هویت ملی :‌

1-  با بهره گیری از راهبردها و برنامه ها تقویت فرهنگ و هویت ملی اقدامات موثر و اثربخش برای اعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی معمول شود.

قانون پذیری

اعتماد به نفس ملی (خودباوری)

احساس افتخار و عزت به ملیت ایرانی و اسلامی

تعمیق دین باوری

2-     تجزیه و تحلیل جریان های فرهنگی جهان و بررسی تاثیر آنها بر مسائل داخلی

3-     چــاره اندیشی دربــاره آسیب های اجتماعی جریان های فرهنگ خارجی وراههای استفاده ازجریان های مثبت

4-     حضور فعال و مقتدرانه در عرصه های فرهنگی اجتماعی

5-     بهره مندی از نقش اساسی و واقعی هنر و ورزش

6-     فراهم نمودن فضای عمومی جامعه در جهت ارزش ها و جریان های مثبت و سازنده

7-     تدوین نظام جامعه پذیری عوامل انسانی حوزه های مدیریتی كشور

8-     تدوین مكانیزم های اجرایی از بعد روانشناسی و جامعه شناسی

9-     مهندسی و بهسازی نظام مدیریت در سطوح مختلف

10-یشگیری از بروز رفتارهای خشونت زا و بحران آفرین

11-مشاركت و حضور فعال و نظامند الگوهای صاحب نام جامعه در برنامه های اجتماعی در سطوح ملی ، منطقه ای محلی

12-رعایت اصل شایسته سالاری وگزینش افرادصاحب صلاحیت درمسئولیت های فرهنگی آموزشی واجتماعی

13- تدوین منشور حقوق عوامل انسانی در عرصه های مختلف

14- تدوین نظام نظارت و كنترل عملكردها و مكانیزم اقدامات اصلاحی

  

نوشته شده در تاریخ جمعه 31 تیر 1390    | توسط: محمد تقی حسن زاده    | طبقه بندی: فرهنك ورزش،     |
نظرات() 

رزومه ومشخصات

 

 

 

 

          v     مشخصات فردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                       ·        نام محمد تقی

                       ·        نام خانوادكی حسن زاده

                       ·        متولد 1342

                       ·        محل تولد كنگاور(كرمانشاه)                                                          

                       ·        مدرك تحصیلی :لیسانس تربیت بدنی - فوق لیسانس مدیریت  با   گرایش برنامه ریزی(معادل دكترا)

                       ·        26سال سابقه خدمت وتجربه آموزشی ،كارشناسی ،مدیریتی

 

 v  سوابق مدیریتی واجرایی    

                        

·        مدیركل تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش

·        مدیركل هما هنگی ا مور استانهای سازمان تربیت بدنی

·        مشاور رییس سازمان تربیت بدنی و مسئول هما هنگی امور ایثارگران

·        مدیركل طرح وبرنامه سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیكی وزارت اقتصاد ودارایی

·        مشاور معاون وزیر در امور ا شتغال وشوراها ی وزارت آموزش وپروش

·        رییس گروه فنی وتوسعه فضاهای ورزشی وزارت آموزش وپرورش

·        رییس مركز آموزش نیروی انسانی وزا رت آموزش وپرورش

·        كارشناس ارشد نظارت وارزشیابی شورایعالی آموزش وپروش

·        نایب رییس  هیات تجد یدنظر رسیدگی به تخلفات ادا ری كاركنان وزارت وپرورش آموزش

·        دبیر شورایعالی تربیت بدنی مدارس كشور

·        دبیر شورای معین استانها ومدیر معین استان هرمزگان

 

 v  عضویت در مجامع وكمیته ها

 

 • عضو مجمع كمیته ملی  ا لمپیك وپاراا لمپیك جمهوری اسلا می
 • عضو كمیته تدوین طرح جامع ورزش كشور
 • عضو كمیسیون فرهنگی وپرورشی شورایعا لی آموزش وپرورش
 • عضو كمیته پدافند غیر عامل سازمان تربیت بدنی
 • عضو شورای طرح وبرنامه ورزش صدا وسیما
 • عضو كمیته اجرایی ،رفاهی وتحول اداری سازما ن تربیت بدنی
 • عضو  شورای راهبردی تربیت بدنی ورزش مدارس
 • عضو كمیته هماهنگی حضور ورزشكاران در نماز جمعه سراسر كشور
 • عضو كمیته بهداشت روانی درمانی مناطق زلزله زده
 • عضو انجمن پژشكی وورزشی كشور
 • عضوانجمن جامعه شناسی ورزش ایران

 v  سوابق آموزشی وپژوهشی

 

·        مدرس دانشگاه ومراكز آموزش عالی دررشته مدیریت منابع انسانی ورفتار سازمانی ،تربیت بدنی

·        معاون آموزشی مجتمع آموزشی رزمندگان دردوران دفاع مقدس

·        مدیر مسئول مجله علمی ،آموزشی ،فرهنگی وكتب علمی آموزشی وتربیت بدنی

·        ا ستاد دهها پروژه وپژوهش دانشجویی درحوز ه مدیریت منابع انسانی،تربیت بدنی و ورزش

·        ناظر طرح پژوهشی طراحی نظام نظارت وكنترل عملكردسازمان تربیت بدنی

  

v  گذراندن دوره و حضور در كنگره های اموزشی و علمی

 • دوره ملی مدیریت ورزشی با محوریت توسعه و بالندگی منابع انسانی و توسعه پایدارورزش
 • كنگره طب ورزش
 • دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتزیك
 • كنگره علمی ورزش مدارس
 • سیمنار بین المللی  نواوری و خلاقیت در برنامه های آموزشی

  v  سوابق ایثارگری

·        توفیق حضوردو سال داوطبانه بسیجی درحماسه دفاع مقدس

·        جانباز  دفاع مقدس

·        برادر دوشهید دفاع مقدس

·        عضو شورای مركزی /فرمانده / جانشین ومسئول عملیات نیروی مقاومت  بسیج  از بدو تاسیس تاكنون

 

v  خدمات برجسته

·        مدیر نمونه كشوری درجشنواره شهید رجایی

·        معلم ومدرس نمونه كشوری

·        كا رشناس ممتاز وبرجسته درطرح ارزشیابی كارشناسان

·        دریافت بیش از صد لوح تقدیر وجهار گروه تشویقی

·        كسب بالاترین رتبه وطبقه شغلی در طبقه بندی مشاغل

 

  v  تالیفات ومقالات علمی

 

·        تدوین كتاب موازین ومشخصات فضاهای آموزشی وورزشی

·        برنامه تربیت بدنی وورزش  برنامه پنجساله  سوم توسعه

·        نهضت نوساز یایدار ورزش

·        مدیریت منابع انسانی ازدیدگاه اسلام

·        تحلیل وضعیت ورزش كشور(عملكرد، مشكلات وضرورت ها )

·        جایگاه نظام سیاسی اسلام ا زدیدگاه قرآن ومعصومین

·        اصول برنا مه ریزی مدیریت منابع انسانی

·        مدیریت دانش در قرن بیستم

·        اتحا دوانسجام اسلامی وراه های ایجادوتقویت آن از طریق فرهنگ وتعلیم وتربیت

·        فلسفه ،مبانی واصول برنامه ریزی

·        برنا مه ریزی درسی متنی بر فرایند حل مسئله ومهارت های تفكر

·        فرهنگ ،جهانی شدن وهویت ملی

·        مد یریت کارآمد وبهره وری درسال همت مضاعف وکارمضاعف

·        فرصتی طلایی برای شكوفایی ورزش كشور

 v  سوابق ورزشی

 

·       موسس  فدراسیون ورزش مدارس كشور

·       نایب رییس فدارسیون مدارس كشور

·       مشاور عالی فدراسیون شمشسر بازی 

·       مربی وداور درجه یك فدراسیون والیبال

·       مربیگری دررشته های  شنا ،نجات غریق ،هندبال

·       عضو تیم والیبال جوانان استان وكسب مقام اول  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 تیر 1390    | توسط: محمد تقی حسن زاده    | طبقه بندی: منابع انسانی وورزش،     |
نظرات()