فرهنگ ، جهانی شدن و هویت ملی

جهانی شدن یكی از جدیدترین مفاهیم دنیای مدرن است كه در عصر حاضر نشانگر مسیر حركت جهان در آینده است و در عرصه بین الملل اذهان بسیاری از صاحبنظران و متفكران را مشغول نموده است این پدیده واكنش های متفاوتی را در محافل روشنفكری و سیاستمداران و ملت ها برانگیخته و برداشت های متفاوت و متضادی از آن شده است .

1-     با نگاه خوش بینانه

جهانی شدن را عامل پیوند ملت ها ، تسهیل كننده و گسترش دهنده مبادلات اقتصادی ، فرهنگی و تبادل اندیشه ها می دانند .

2-     با نگاه بدبینانه

جهانی شدن عامل اضمحلال فرهنگ و هویت ملیت ها ، بنیادگرایی های قومی ، فرقه ای آمریكایی شدن جهان و تسلط اقتصاد سرمایه ای

جهانی شدن تاریخ و سابقه طولانی دارد و به تدریج تحول پیدا كرده است اما اصطلاح جهانی سازی یك انحراف و نوعی یك سونگری است زیرا در حوزه جامعه شناسی هنوز یك فرهنگ جهانی ( هنجار جهانی) در مقیاس با  توده ها جهانی كه هویت خود را از جهان كلان به صورت جامعه جهانی نیافته اند . و از طرفی سرعت استحاله فرهنگ ها به قدمت ، قدرت و وسعت آنها ارتباط دارد و به سادگی رو به زوال نمی روندبسیاری ازفرهنگ ها درجریان جهانی شدن مقاومت ایجادمی كنند خصوصا درجوامع ای كه احساس می كنند مورد تهاجم جهانی قرار گرفته اند به عنوان نمونه كشور شوروری سابق كه پنجاه سال تبلیغ كمونیست كرد بعد از فروپاشی كشورهای آسیای میانه چون مسلمان هستند از خیلی از كشورها مسلمان ترند .

تكیه بر فرهنگ اسلامی و ایرانی با دید نوگرایی و توسعه یافتگی زمینه مناسبی را فراهم می آورد كه در پرتوی آن انسان های فرهیخته ای تربیت شوند كه قدرت تعامل در هر محیط فرهنگی را داشته باشند .

تمدن غرب پس از پیروزی لیبرال دموكراسی بر نازیسم و فاشیسم و نهایتا بركمونیسم در دهه گذشته و برخورداری از تحولات تكنولوژیك و ارتباطات با به كارگیری همه امكانات براساس مبانی لیبرالیسم فرهنگ های سایر ملل را مورد هجوم قرارداده و از نظر امكانات سرمایه ای انسانی تبلیغی و غول های رسانه ای امكان هرگونه رقابت را محدود نموده و با جریان یك سویه فرهنگ مخاطبان خود را در سراسر جهان پوشش می دهند .

راه حفظ هویت فرهنگ اسلامی ایرانی تعامل سازنده با جهان بیرون و استفاده از فرصت های جهانی از جمله فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی است برای معرفی مولفه های فرهنگ اسلامی و ایرانی با توجه به روند جهانی شدن فرهنگ است كه اكنون به صورت یك سو بوده و جهان غرب با برنامه ریزی منسجم به تولید كالاهای فرهنگی و مصرفی آن در سایر ملل می پردازد این عرصه را باید به جریان دو سویه تبدیل نموده و با همكاری سایر ملت های مسلمان منطقه در جریان مبادلات فرهنگی جهان نقش و سهم موثری ایفاد نمود . این مهم جز با درك تحولات فرهنگی و جهانی و دوری از نگرش های افراطی و آگاهی از نیازهای اقشار جامعه خصوصا نسل جوان فراهم نخواهد شد از این رو تولید فرهنگ جامع ایران اسلامی را باید پایه ریزی نمود و انسجام درونی در مجامع و عرصه بین المللی حضور مقتدرانه داشت . پاسداری و وصیانت از زبان و ادبیات فارسی تولید علم و دانش توسعه اختراعات و خلاقیت جامعه در عرصه های مختلف به منظور تامین نیازها و گسترش كالا و خدمات فرهنگی و هنری وجهه همت اهالی فرهنگ و هنر و دین و تمدن ایرانی را می طلبد . كه با بهره گیری از راهبردها و برنامه ها اقدامات موثر و ماندگار برای اعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی معمول شود از مهمترین آن می توان به موارد زیر اشاره نمود .

 راهبردها و برنامه ها  تقویت فرهنگ و هویت ملی :‌

1-  با بهره گیری از راهبردها و برنامه ها تقویت فرهنگ و هویت ملی اقدامات موثر و اثربخش برای اعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی معمول شود.

قانون پذیری

اعتماد به نفس ملی (خودباوری)

احساس افتخار و عزت به ملیت ایرانی و اسلامی

تعمیق دین باوری

2-     تجزیه و تحلیل جریان های فرهنگی جهان و بررسی تاثیر آنها بر مسائل داخلی

3-     چــاره اندیشی دربــاره آسیب های اجتماعی جریان های فرهنگ خارجی وراههای استفاده ازجریان های مثبت

4-     حضور فعال و مقتدرانه در عرصه های فرهنگی اجتماعی

5-     بهره مندی از نقش اساسی و واقعی هنر و ورزش

6-     فراهم نمودن فضای عمومی جامعه در جهت ارزش ها و جریان های مثبت و سازنده

7-     تدوین نظام جامعه پذیری عوامل انسانی حوزه های مدیریتی كشور

8-     تدوین مكانیزم های اجرایی از بعد روانشناسی و جامعه شناسی

9-     مهندسی و بهسازی نظام مدیریت در سطوح مختلف

10-یشگیری از بروز رفتارهای خشونت زا و بحران آفرین

11-مشاركت و حضور فعال و نظامند الگوهای صاحب نام جامعه در برنامه های اجتماعی در سطوح ملی ، منطقه ای محلی

12-رعایت اصل شایسته سالاری وگزینش افرادصاحب صلاحیت درمسئولیت های فرهنگی آموزشی واجتماعی

13- تدوین منشور حقوق عوامل انسانی در عرصه های مختلف

14- تدوین نظام نظارت و كنترل عملكردها و مكانیزم اقدامات اصلاحی

  

نوشته شده در تاریخ جمعه 31 تیر 1390    | توسط: محمد تقی حسن زاده    | طبقه بندی: فرهنك ورزش،     |
نظرات()