مقدمه

                اهداف

                   تنگنا ها ومشكلا ت

                                       استرتژی وراهبردها

                                                        راهكارهای اجرایی 

                                                                           تحلیل عملكرد

    مقدمه

    با حمد و سپاس به درگاه خداوند سبحان كه نعمت  تعلیم و تربیت را به انسان عطا فرمود .‌ در هزاره سوم عصر دانایی ،‌ ارتباطات و اطلاعات كه تولید دانش و سرعت بی سابقه تكنولوژی انسان را محاصره و روند زندگی اجتماعی را پیچیده و متحول نموده و هر روز بر وسعت و تنوع نیازهای انسان و جوامع افزوده می‌شود. دو موضوع اساسی توجه و نگرش مسئولین وبرنامه ریزان را به خود مشغول نموده است : اول اینكه الویت‌های اصلی در نیازهای اجتماعی انسان چیست و دوم اینكه در چهارچوب شرایط و امكانات موجود چگونه می‌توان به این نیازها پاسخ داد .

    در جامعه امروز ایران كه اصالت‌های عمیق فرهنگی و سنتی با فرهنگ غنی و انسان ساز اسلام در آمیخته و یكی از جوانترین جوامع جهانی است تربیت بدنی و ورزش با معیار انسان سالم اندیشه سالم یك نیاز و ضروری است . اهمیت و نقش تربیت بدنی از جنبه تربیتی ، تقویت جسم و افزایش توانمندی‌ها در سالم سازی جامعه و گسترش زمینه‌های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی  بیانگر ایجاد انگیزه صحیح و برنامه‌ریزی اصولی مبتنی بر یك سیاست پایدار است .

    تربیت بدنی و ورزش به عنوان یك پدیده اجتماعی و بخش مهمی از تعلیم و تربیت عمومی یكی از نیازهای اساسی جوامع و ضرورتی اجتناب ناپذیر است . با نگاه واقع بینانه به جایگاه و كاركردهای تربیت بدنی و ورزش در جامعه ،‌نقش دولت در هدایت و راهبری این بخش مهم و تأثیرگذار كه از امور بنیادی و الویت دار در نظام تعلیم و تربیت بشمار می رود حائز اهمیت است . یكی از وظایف آموزش و پرورش برای  تحقق اهداف و ماموریت‌ها تربیت بدنی و ورزش مدارس توجه به ابعاد سیاست گذاری ،  راهبری و كنترل و نظارت در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های این عرصه است .

    در این راستا تدوین سیاست‌ها و استراتژهای تربیت بدنی و ورزش مدارس در قالب برنامه بازنگری و نوسازی پایدار و همه جانبه ضرورتی اجتناب ناپذیر است  كه به شرح پیوست ارائه می‌شود.

اهداف

1)    تربیت بدنی و ورزش بعنوان كارگاه عملی تعلیم و تربیت و عاملی مهم برای آموزش و تحقق اهداف تربیتی

2)    تربیت نسلی آگاه ، ‌سالم ،‌ با نشاط و تندرست

3)    توسعه و تقویت ابعاد اخلاقی ،‌ جسمانی ،‌ روحی و معنوی دانش آموزان در راستای تربیت همه جانبه

4)    توسعه و تقویت روحیه خودباوری ، نظم پذیری ،‌ تفاهم و تعامل اجتماعی

5)    كمك به ایجاد زندگی سالم ،‌ پرتحرك و با نشاط

6)     تربیت و پرورش نوجوانان و جوانان براساس ارزش‌های اسلامی

برنامه و راهبردهای تربیت بدنی و ورزش مدارس

1-  تدوین طرح جامع تربیت بدنی و ورزش مدارس .

2- بازنگری و بهسازی محورهای اساسی تربیت بدنی و ورزش مدارس به منظور بهبود روش‌ها و شیوه اجرای برنامه‌هاو فعالیت‌های ورزشی

3- اصلاح نگرش و تفكر عمومی در ارتباط با ضرورت و اهمیت تربیت بدنی و ورزش مدارس به عنوان یك اصل بنیادی در ورزش كشور .

4-  عمومی كردن ورزش و ایجاد زمینه و امكانات لازم برای انجام فعالیت‌های ورزشی دانش آموزان .

5-  بهره‌گیری از روشهای علمی برای تدوین برنامه‌های تربیت بدنی و ورزش توسعه ،‌ تقویت آموزش و پژوهش .

6-  همسو نمودن فعالیت ها و برنامه های تربیت بدنی مدارس در راستای تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش .

7-  برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود .

8-  بكارگیری آخرین یافته‌های علمی پژوهشی و كاربردی در سیاست گذاری و تنظیم برنامه و فعالیت ها .

9-  توجه به نیاز مناطق محروم و ساماندهی برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس در مناطق آموزشی

10-            تاكید بر سیاست تمركز زدایی و برنامه ریزی در جهت مشاركت عمومی و مدرسه محوری

11-            ایجاد تحول كیفی و قانونمند نمودن برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس با تأكید بر دوره ابتدایی .

12-            بهسازی و آموزش مستمر نیروی انسانی با اصلاح مناسبات سازمانی و وظایف شغلی .

13-            تدوین راهكارهای اجرایی تحقق شاخص های برنامه توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس

14-            هماهنگی و همكاری فعال با سازمان تربیت بدنی در راستای تقویت ورزش مدارس

15-            گسترش و تقویت برنامه های بین المللی ورزش دانش آموزی ( فدراسیون بین المللی و رزش دانش آموزی "ISF")

16-            تقویت نظام مدیریتی ، كارشناسی تربیت بدنی مدارس

17-            توجه به مشاركت جدی عوامل تربیتی مدرسه اولیاء و دانش آموزان در توسعه برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس .

18-    تدوین راهكارها و ارائه الگوی هماهنگ نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی تربیت بدنی

 

مشكلات و تنگناهای موجود تربیت بدنی و ورزش مدارس

الف : عوامل بیرونی

1-   نگرش ضعیف به تأثیر مثبت برنامه های تربیت بدنی و ورزش در تأمین سلامت و تندرستی جامعه

2-   هماهنگ نبودن و ضعف ارتباط قانونمند دستگاههای ورزش كشور در تبیین و تحقق سیاست‌ها و اهداف تربیت بدنی

3-  فراهم نبودن زمینه مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه برنامه های تربیت بدنی و ورزش

4-  توزیع نامناسب منابع (انسانی مالی ) متناسب با وظایف و مأموریت دستگاههای مرتبط بخش تربیت بدنی

5-  توجه نكردن به نقش پایه‌ای تربیت بدنی و ورزش مدارس در توسعه ورزش كشور

6-  محدودیت و كافی نبودن اعتبارات ورزش مدارس متناسب با وظایف و مأموریت های آموزش و پرورش

ب: عوامل دورنی

1-    ضعف نظام و ساختار تشكیلاتی تربیت بدنی و ورزش مدارس متناسب با اهداف و مأموریت ها

2-    كمبود نیروی انسانی متخصص

3-    فقدان معلم تربیت بدنی دوره ابتدایی

4-    كافی نبودن ساعت درس تربیت بدنی و كمبود وسایل و امكانات ورزشی در مدارس

5-    نگرش ضعیف به جایگاه تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش كشور

6-     برخوردار نبودن از یك برنامه جامع و هماهنگ آموزشی در راستای تحقق اهداف تربیت بدنی و ورزش مدارس

7-    كمبود و نامناسب بودن فضاهای ورزشی مدارس متناسب با نیاز حركتی دانش آموزان

8-    بی توجهی به نقش سلامت جسمانی دانش آموزان در تربیت همه جانبه .

نوشته شده در تاریخ جمعه 31 تیر 1390    | توسط: محمد تقی حسن زاده    | طبقه بندی: مدیریت ورزش،     |
نظرات()